Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven

Financováno z EHP/Norských fondů 2014 – 2021, program Vnitřní věci. Partneři projektu jsou: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové.

Nedostatečná mediální gramotnost představuje tedy závažné riziko pro bezpečnost ČR a její budoucí demokratický vývoj. Mediální vzdělávání v dnešní době cílí především na mladé, pro které je mediální vzdělávání minimálně formálně součástí vzdělávacích osnov. Nicméně častým a ještě snazším terčem manipulací a dezinformací jsou senioři. Ti se ve světě médií a komunikačních technologií umí často velice špatně orientovat, jsou častým cílem působení, které se snaží pomocí zavádějících informací ovlivnit jejich názory a rozhodování.

Předkládaný projekt cílí na seniory prostřednictvím spolupráce s knihovnami. ČR totiž disponuje v mezinárodním srovnání poměrně hustou sítí knihoven, které mají důležitou roli vzdělávacích, informačních a kulturních center a jsou dobře zakotveny do lokálních komunit. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy: senioři ve věku 65 let a více z Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Hlavní cíle projektu

  • Hlavním cílem projektu zvýšit mediální gramotnost cílové skupiny seniorů 65+ a tím posílit jejich schopnost bránit se dezinformacím a mediálním hrozbám ve veřejném prostoru, které jsou potřebné pro život a aktivní zapojení se do demokratického života společnosti.
  • Projekt přispěje k celkovému potírání hybridních hrozeb v ČR v první řadě tím, že účastníky z cílové skupiny upozorní na jejich existenci prostřednictvím projektových aktivit, neboť problémem velmi často u seniorů bývá, že o hrozbách mediálních dezinformací vůbec nevědí.
  • Aby měl projekt dlouhodobou udržitelnost a širší dopad, tak vzniknou vzdělávací materiály, se kterými se naučí pracovat knihovníci v zapojených regionech tak, aby sami mohli s metodami a výstupy projektu s cílovou skupinou dále pracovat v rámci naplňování strategie knihoven v oblasti vzdělávání a aktivizace občanů.

Hlavní aktivity projektu

  • Tvorba vzdělávacích materiálů pro seniory a metodiky vzdělávacího programu: budou vytvořeny 3 výstupy: vzdělávací materiál pro seniory v textové podobě, vzdělávací
    e-learningový materiál pro seniory a metodika vzdělávacího programu pro lektory.
  • Ověření a průzkum pomocí focus groups: v rámci této aktivity bude cílová skupina seniorů aktivně zapojena do utváření vzdělávacích materiálů. Uskuteční se detailní průzkum  ve dvou pětičlenných focus groups (jedna v každém kraji) s cílovou skupinou seniorů s cílem ověřit přiměřenost a srozumitelnost vzdělávacích materiálů (textového a e-learningu) pro cílovou skupinu. Třetí focus group se uskuteční s cílovou skupinou mládeže s cílem zapojit je do procesu utváření vzdělávacích a metodických materiálů pro lektory vzdělávacího programu.
  • Vzdělávací workshopy pro seniory: v krajských i místních knihovnách se uskuteční minimálně patnáct workshopů (každého se zúčastní 5 – 10 seniorů). Workshopy budou realizovány tandemem lektorů – povede jen odborník na mediální vzdělávání, současně s ním bude program lektorovat student a/nebo senior (projekt pracuje s prvky mezigeneračního a vrstevnického vzdělávání).
  • Školení knihovníků: budou realizována minimálně dvě školení knihovníků (jedno v Libereckém a jedno v Královéhradeckém kraji), kde budou knihovníci seznámeni s textovými i e-learningovými vzdělávacími materiály pro seniory a způsobem práce s nimi s cílovou skupinou v prostředí knihoven. Budou rovněž seznámeni s metodikou vzdělávacích workshopů pro seniory.

Akce v projektu

Příručka mediálního vzdělávání

Chcete se dozvědět o projektu více?

Napište na: kristyna.fantova@agorace.cz nebo magda.podsednikova@agorace.cz