Digitální Agora v Českém Brodě

Pozadí projektu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Realizace: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Celý název projektu: Digitální Agora v Českém Brodě – strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Popis projektu

Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého Brodu aplikujeme kombinaci digitálních i tradičních nástrojů participace tak (včetně islandských), aby přinesla co nejvíc užitku obyvatelům i obci. Proškolíme úředníky i vedení města, budeme hledat rovnováhu mezi prioritami města a veřejnosti a tradičními a digitálními nástroji participace. Proškolíme politiky a úředníky v dalších obcích. Cílem projektu je zlepšit kvalitu participace a zvýšit zapojení občanů.

Despite the fact that participation at the local level is an established practice, municipalities often face the lack of interest or reluctance of the population, and they often do not have the necessary orientation in a wide selection of methods and tools of participation, nor the knowledge of how to use them. Throughout the pilot creation of the strategic plan of Český Brod, we will determine and apply the optimal combination of digital and traditional participation tools in order to bring the most benefits to residents and the municipality. We will train officials and city management in the use of (not only) digital tools (including tools used in Iceland), we will find a balance between city priorities and public input. Based on the case study of Český Brod, we will raise awareness through an online conference, train other town representatives, create publicly available online training and start using the e-participation tools in at least 10 other towns. The aim of the project is to improve the quality of participation, as well as to increase the level of citizen involvement.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zlepšit využití digitálních nástrojů pro zvýšení a zkvalitnění participace veřejnosti na úrovni českých měst. Specifické cíle jsou:

 • Ve spolupráci s místními partnery v Českém Brodě a zahraničním partnerem adaptovat a využít pro proces strategického plánování optimální kombinaci nástrojů digitální a tradiční participace. Vedení i pracovníci města a jeho úřadu budou kompetentní optimálně využívat nástroje participace a zapojí do plánování a řešení relevantních témat větší množství občanů.
 • Rozšířit znalosti o možnostech, výhodách a limitech využívání digitálních nástrojů participace do dalších českých měst.

Hlavní aktivity

 • Analýza potřeb města a jeho občanů, stanovení Plánu participace a příprava digitálních nástrojů pro participaci
 • Školení úředníků v participaci a digitální participaci
 • Informační kampaň na místní úrovni
 • Dokončení analytické části a projednání návrhové části strategického plánu
 • Výzkum motivací občanů zapojovat se on-line či off-line participací a tvorba případová studie města Český Brod
 • Tvorba metodiky a školení na téma digitální nástroje participace ve strategickém plánování rozvoje města
 • Závěrečná on-line konference
 • Školení k participaci a digitální participaci pro vedení obcí a pracovníky veřejné správy
 • Rozvoj interních kapacit pro komunikaci s naší cílovou skupinou

Chcete vědět o projektu více?

Kontaktujte: vojtech.cerny@agorace.cz