Poslání Agory CE

Hlavní náplní činnosti je podpora demokratických procesů s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi, vzbudit zájem občanů o věci veřejné, rozšířit občanské povědomí mladých a vést je k aktivním občanským postojům, podpořit rozvoj demokracie a přispět ke zvýšení politické kultury v ČR i zahraničí.

Agora CE působí v České republice již od roku 1998. 

Byla založena jako české nevládní a neziskové sdružení za podpory dvou holandských partnerů, Stichtung Agora Europa a Institutu pro veřejnost a politiku. V Nizozemí má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, neformální občanské vzdělávání středoškolské mládeže a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR.

Obecně prospěšnou společnost Agora CE byla založena v roce 2007 jako nástupnická organizaci občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu s cílem dosáhnout vyšší transparentnosti organizace. Hospodaření organizace prochází každoročně kontrolou externího auditora.


Cíle Agora CE

 • podporovat rozvoj místní demokracie
 • zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi
 • rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů
 • probouzet zájem občanů o komunální problémy
 • pomocí neformálního občanského vzdělávání vést mládež k poučenému aktivnímu občanství
 • umožňovat otevřený dialog o naléhavých otázkách přítomnosti

Jak své cíle naplňujeme?

 • vytváříme, koordinujeme a realizujeme konkrétní projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech i regionech (organizujeme anketní a dotazníková šetření, zpracováváme jejich výstupy, pořádáme veřejná setkání, řídíme práci pracovních skupin, zpracováváme výsledky celého procesu a na jejich základě vytváříme rozvojové plány pro města a regiony v konkrétních oblastech)
 • pořádáme, organizujme a řídíme veřejné debaty, setkání a diskuse ke konkrétním tématům
 • organizujeme anketní a dotazníková šetření a zpracováváme jejich výstupy (názorové průzkumy, telefonické ankety)
 • vedeme projekty neformálního občanského vzdělávání mládeže (Studentská Agora, Simulace zastupitelstva a další)
 • moderujeme (facilitujeme) společné aktivity v rámci pracovních skupin (porady, workshopy. apod.)
 • pořádáme semináře a konference s tématem zapojování občanů do rozhodování
 • pořádáme kulturní a společenské akce
 • realizujeme odborná školení s tématikou používání nových metod komunikace s občany v oblasti veřejné správy
 • poskytujeme poradenství v oblasti realizace veřejných debat a diskusí a jejich forem
 • nabízíme poradenství v oblasti zapojování občanů do rozhodování

Náš
tým

Hledáme stážist(k)u!

GDPR

Našimi donory byli také

Naši partneři