Poslání Agory CE

Hlavní náplní činnosti je podpora demokratických procesů s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi, vzbudit zájem občanů o věci veřejné, rozšířit občanské povědomí mladých a vést je k aktivním občanským postojům, podpořit rozvoj demokracie a přispět ke zvýšení politické kultury v ČR i zahraničí.

Agora CE působí v České republice již od roku 1998. 

Byla založena jako české nevládní a neziskové sdružení za podpory dvou holandských partnerů, Stichtung Agora Europa a Institutu pro veřejnost a politiku. V Nizozemí má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, neformální občanské vzdělávání středoškolské mládeže a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR.

Obecně prospěšnou společnost Agora CE byla založena v roce 2007 jako nástupnická organizaci občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu s cílem dosáhnout vyšší transparentnosti organizace. Hospodaření organizace prochází každoročně kontrolou externího auditora.


Cíle Agora CE

 • podporovat rozvoj místní demokracie
 • zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi
 • rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů
 • probouzet zájem občanů o komunální problémy
 • pomocí neformálního občanského vzdělávání vést mládež k poučenému aktivnímu občanství
 • umožňovat otevřený dialog o naléhavých otázkách přítomnosti

Jak své cíle naplňujeme?

 • vytváříme, koordinujeme a realizujeme konkrétní projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech i regionech (organizujeme anketní a dotazníková šetření, zpracováváme jejich výstupy, pořádáme veřejná setkání, řídíme práci pracovních skupin, zpracováváme výsledky celého procesu a na jejich základě vytváříme rozvojové plány pro města a regiony v konkrétních oblastech)
 • pořádáme, organizujme a řídíme veřejné debaty, setkání a diskuse ke konkrétním tématům
 • organizujeme anketní a dotazníková šetření a zpracováváme jejich výstupy (názorové průzkumy, telefonické ankety)
 • vedeme projekty neformálního občanského vzdělávání mládeže (Studentská Agora, Simulace zastupitelstva a další)
 • moderujeme (facilitujeme) společné aktivity v rámci pracovních skupin (porady, workshopy. apod.)
 • pořádáme semináře a konference s tématem zapojování občanů do rozhodování
 • pořádáme kulturní a společenské akce
 • realizujeme odborná školení s tématikou používání nových metod komunikace s občany v oblasti veřejné správy
 • poskytujeme poradenství v oblasti realizace veřejných debat a diskusí a jejich forem
 • nabízíme poradenství v oblasti zapojování občanů do rozhodování

Náš
tým

Hledáme stážist(k)u!

GDPR

Agora CE o.p.s je každoročně auditována nezávislým auditorem. Finanční audit je prováděn firmou PTK EU Partners s.r.o.

Našimi donory byli také

Naši partneři