Z naší historie

2009

Agora Central Europe zakončila úspěšně 12 rok své činnosti. V Čechách jsem se stali nositeli velkého projektu Národního institut dětí mládeže Klíče pro život v oblasti participace a mediální výchovy. Od této práce si slibujeme větší rozšíření zájmu mladých lidí o věci veřejné a také lepší pochopení toho, jak fungují a k čemu slouží média.

Mládeži se věnuje i náš projekt Cestou do parlamentu, jehož pátý ročník byl letos úspěšně završen. Díky podpoře MZV jsme měli možnost prezentovat projekt v Bělehradě na summitu organizací pracujících s mládeží zemí z celého Balkánu. Snažíme se náš projekt zahájit v zemích bývalé Jugoslávie jako další z iniciativ přispívajících k snížení etnického napětí a usmíření po prožitých válečných hrůzách.

Těžiště naší práce v tomto roce se přesunulo k transformační pomoci v zemích bývalého Sovětského svazu. Pracovali jsme zejména v Gruzii a také v Moldavsku a na Ukrajině.

Již druhým rokem existuje paralelně nástupnická organizace Agora CE o.p.s., nicméně činnost občanského sdružení je zdárně utlumována. Důvodem zřízení o. p. s. byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši činnost. Činnost Agory CE se odehrává v České republice i v cizině. V Čechách jsme pomáhali radnici Prahy 9 se zajímavým projektem přeměny Jablonecké ulice. Velmi otevřený přístup radnice k veřejnosti nás mile potěšil. Nadace Vodafone nás oslovila, abychom uskutečnili rozsáhlý výzkum, který měl za cíl získat detailní informace o potřebách a motivacích úspěšných grantistů. Výzkum byl úspěšný a pokračuje navazujícím projektem. V roce 2009 jsme také pořádali jednu odbornou konferenci. Byla věnována fenoménu, který trápí všechna velká města – suburbanizaci. V Domě ABF se sešli odborníci i veřejnost a zástupci malých radnic, aby se poradili, jak se suburbanizací úspěšně bojovat.

Ve spolupráci s UNDP jsme zahájili činnost v Tadžikistánu – předávali jsme tam naše know-how se strategickým plánováním. Ve spolupráci s VNG jsme přispěli k rozvoji občanské společnosti v Arménii.  V rámci mezinárodní spolupráce jsme také organizovali program pro skupinu zástupců státní správy z Uzbekistánu a Ukrajiny.

2008

V roce 2008 Agora oslavila desáté výročí od svého založení. Současně byl tento rok v určitém smyslu zlomový, neboť přinesl mnoho změn, a to nejen v oblasti projektů, ale rovněž v oblasti personální. Skončily velké projekty KPSS, na kterých jsme po tři roky intenzivně pracovali. Obrátili jsme opět svou pozornost k menším projektům, spolupráci s místními radnicemi a k drobným zakázkám. Nové příležitosti a nové zkušenosti obohatily nejen naši práci, ale i týmového ducha Agory.

V roce 2008 pokračoval projekt veřejných debat. Uskutečnili jsme také zajímavý mezinárodní projekt paralelních debat ve Wrocalvi, Praze a Bratislavě.

Agora již třetím rokem organizuje návštěvy zahraničních delegací z transformujících se zemí v ČR. Cílem návštěv je ukázat partnerským organizacím a představitelům tamní státní správy příklady dobré praxe v ČR, které čerpáme z našich dlouholetých zkušeností.

V roce 2008 jsme také prohloubili spolupráci s partnerskými organizacemi na Ukrajině, v Gruzii a Moldávii. Úspěšně se rozvíjely zejména naše mezinárodní aktivity. Participační projekty byly realizovány v Bosně a Hercegovině, na Slovensku (KPSS), v Gruzii (diskusní soutěž pro střední školy) a v Bulharsku (čtrnáctidenní školení pro Region Trakia). S naší metodou KPSS jsme se účastnili konference v Paříži.

2007

Rok 2007 byl rokem komunitních plánů a debat. To byly hlavní nosné aktivity Agory CE. Na dva běžící velké krajské projekty KPSS (v kraji Vysočina a Praze) byly vrženy téměř všechny síly Agory CE. Projekt na Vysočině byl úspěšně zakončen a stal se naší vlajkovou lodí. I v rámci republiky je použití jednotné metodiky komunitního plánování sociálních služeb v celém kraji poměrně ojedinělé. Projekt byl uzavřen v červnu 2007 velkou konferencí.

Velmi úspěšně proběhl i další ročník soutěže Cestou do parlamentu a také veřejné debaty. V oblasti debat byl zahájen velmi zajímavý projekt, který propojil tři sousední státy – Čechy, Slovensko a Polsko, sérií seminářů a debat na společná témata. S jejich výstupem bude veřejnost seznámena v dalším roce.

Díky Transformační podpoře MZV měla Agora CE možnost realizovat další předávání zkušeností do zahraničí, tentokrát do Bosny a Hercegoviny.

Zkušenosti s pořádáním veřejných debat a s prací s novináři jsme uplatnili v rámci dvou projektů s vysokými školami. Tyto instituce u nás i ve světě stále trpí nedostatečnou schopností sdělit informace o své práci srozumitelnou formou veřejnosti. K zlepšení jsme napomohli seminářem o práci s novináři, psaní tiskových zpráv, pořádání kulatých stolů a veřejných debat.

2006

V roce 2006 směřovalo hlavní úsilí Agory k naplnění velkého projektu tvorby komunitních plánů sociálních služeb v 11 městech s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Také další města (Uherský Brod, Kolín, Chrudim, Mladá Boleslav) a kraj Praha zahájila tvorbu komunitního plánu za asistence Agory.

Projekt Zlepšování kvality života obyvatel na českých sídlištích, který Agora realizovala v Pardubicích, spěl ke zdárnému konci. Agora se podílela na tvorbě partnerských sítí v Jihočeském, Středočeském a Zlínském kraji. V roce 2006 vznikla metodika budování partnerství pro Zlínský kraj. Sítě mají sloužit k společnému vypracovávání projektů do fondů EU a tím přispět k rozvoji jednotlivých krajů.

Ve městě Dobřany u Plzně Agora pomohla připravit program rozvoje města se zapojením veřejnosti. Zajímavým novým projektem byl ve Zruči nad Sázavou projekt community policing, který v sobě skrýval nastavení komunikace mezi policií, obcí a občany.

Praha 2 vyšla vstříc požadavkům občanů a uspořádala veřejné projednání citlivého tématu – regenerace parku Grébovka. Agora ve spolupráci s odpovědnými architekty připravila prezentaci projektu a zajistila veřejnou diskusi.

Zajímavou novou akcí bylo pro Agoru pořádání Zeleného dne. Jednodenní happening na Letenské pláni měl za úkol představit Pražanům zajímavou formou různé způsoby šetrného chování k životnímu prostředí.