Mladí hrdinové – posílení mladých mužů a žen na místní úrovni v Bosně a Hercegovině

Young Heroes – Empowerment of young men and women in BiH on community level

Partner: Association of Election Officials in BiH ( AEOBiH )

Projekt reaguje na nízkou participaci na veřejném životě mladých lidí v Bosně a Hercegovině, jejich nedůvěru v politiku a pochyby o tom, že mohou něco změnit. V oblasti vzdělávání reaguje na nedostačující a příliš teoretické vzdělávání a na přetrvávající nízký kontakt mezi osobami s rozhodovací pravomocí a mládeží v zemi. Do projektu se zapojí 200 studentů z 10 škol z 10 různých venkovských a odlehlých komunit a 40 osob s rozhodovací pravomocí z těchto obcí. Proběhne školení učitelů i studentů v tématech propojení školy a komunity, možností občanské participace, projektového řízení a vedení kampaní.  V 10 obcích proběhne mapování potřeb komunity, komunikace mezi mladými lidmi a místním úřadem. Projektový tým z obou zemí bude průběžně osobně i online konzultovat průběh přípravy a realizace projektů.

Výsledkem bude 10 studentských projektů ve prospěch komunity. Projekty budou dokumentovány pomocí videí a na závěr proběhne kampaň jak v 10 obcích, tak centrálně v Sarajevu. Cílem je vysoká publicita a šíření povědomí o možnostech a přínosech participace mladých lidí na místní úrovni a změny ve formální výuce. Na lokální úrovni dojde k posílení místních komunit a na národní dojde k podpoře demokracie a demokratických principů a hodnot, protože do projektu se zapojí různorodé skupiny lidí napříč etnickými, náboženskými, věkovými a sociálními skupinami, posílí se princip tolerance napříč společností. 

Projekt je podpořen z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Školení pro učitele a zástupce samospráv
Studijní cesta                         do ČR
Semináře                                  pro studenty