Studijní cesty

V uplynulých letech organizovala AGORA CE studijní cesty pro delegace z různých zemí procházejících politickou a ekonomickou transformací. První studijní cesta – starostů a úředníků veřejné správy z Albánie – se uskutečnila za podpory Open Society Fund Praha v roce 2005. Od té doby připravili pracovníci Agora CE téměř čtyři desítky studijních cest na různá témata.

V následujícím textu naleznete přehled témat studijních cest. Jednotlivé studijní cesty jsou pak řazeny podle let v menu vpravo.

Politický systém ČR a organizace veřejné správy, participace občanů na rozhodování

Přenos český zkušeností: Moderní přístup k řízení a rozvoji lidských zdrojů kanceláře gruzínského parlamentu

Říjen 2011; UNDP

Hlavním cílem projektu bylo podpořit Parlament Gruzie v probíhajících reformách, jejichž cílem je zajistit, aby systémy správy dokázaly naplnit institucionální potřeby, efektivní rozvoj Parlamentu a nástrojů řízení. Studijní cesta se zvlášť zaměřila na zvýšení povědomí členů kanceláře gruzínského parlamentu o českém přístupu v oblasti parlamentního rozvoje, procesů a řízení: moderní přístup k řízení a rozvoji lidských zdrojů v kolektivních orgánech, strategie public relations a komunikační nástroje, moderní výzkumné metody a využítí informačních technologií, koordinace a implementace reforem a vytvoření základní předpokladů pro přijetí vybraných zkušeností z České republiky.

Posilování občanské participace na rozhodovacích procesech na národní a místní úrovni prostřednictvím uplatnění českých best practices na Ukrajině

Červenec 2011; UNDP

Hlavním cílem studijní cesty představitelů organizací občanské společnosti a úředníků Úřadu vlády Ukrajiny byl zapojení veřejnosti a role organizací občanské společnosti v něm. Účastníci se setkali s představiteli českých neziskových organizací z různých oblastí (ekologie, sociální služby, občanská práva, kultura atd.) Měli také možnosti mluvit s představiteli všech úrovní vlády – státní, krajské a místní, kteří byli všichni vybráni s ohledem na jejich aktivní roli v zapojování občanů- o jejich zkušenostech získaných v průběhu transformace a vytváření neziskové sektoru a občanské společnosti v ČR.

Téma: Boj  s korupcí

Studijní cesta pro představitele arménských nevládních organizací o českých zkušenostech s bojem proti korupci

Červenec 2011; US Aid

Tuto studijní cestu realizovala Agora CE pro společnost Casals & Associates (smluvní partner US Aid). Jednalo se o týdenní studijní cestu do České Republiky pro arménskou delegaci jedenácti členů národní sítě Advocacy and Assistance Centers (AACs) a dvou členů iniciativy MAAC (Mobilizing Action Against Corruption). České zkušenosti s korupcí zprostředkovali účastníkům studijní cesty jak představitelé českých neziskových organizací (Oživení, o.s., Otevřete, o.s., Transparency International), tak další klíčoví aktéři v této oblasti: krajský státní zástupce pro Středočeský kraj, pracovník Ministerstva vnitra odpovědný za strategii boje proti korupci a vedoucí kanceláře ombudsmana.

Téma: Práce novináře

Studijní cesta gruzínských novinářů a nově zvolených politiků z regionů Gurie a Kvemo Kartli

2010, OSF: East East: Partnership Beyond Borders Program

Gruzínští novináři se v rámci studijní cesty setkali s českým novináři z různých typů médií: televize, rozhlasu, novin. Měli také jedinečnou možnost sledovat přípravu veřejné debaty kandidátů na pražského primátora v komunálních volbách 2010. Společně s gruzínskými politiky se také debaty zúčastnili. Projevili velký zájem a ocenili otevřenost a způsob debaty a v neposlední řadě její organizaci. Byli plni odhodlání a chuti realizovat podobné debaty ve své zemi a podrobit politiky a odborníky přímé konfrontaci.

Téma: Veřejná správa v oblasti životního prostředí

Budování schopností arménských úředníků veřejné správy v oblasti environmentálního monitoringu, řízení informací a reportingu

Říjen 2010, UNDP

Hlavním cílem této týdenní studijní cesty bylo seznámit klíčové pracovníky hlavních zainteresovaných organizací s mezinárodním systémem environmentálního monitoringu, řízení informací a reportingu na příkladě České republiky.

Dalšími tématy studijních cest byly např. odborné vzdělávání a jeho propojení s trhem práce nebo úskalí ekonomické transformace. Seznam všech studijních cest uskutečněných Agorou CE naleznete ZDE.