Strategické plánování

Každé město či region můžeme chápat jako složitý a neustále se rozvíjející organismus, jehož budoucí existence a rozvoj vyžaduje jasné definování cílů a strategií.

Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů.

Strategický plán rozvoje pak představuje jeden ze základních dokumentů města či regionu, který je založen na konsenzu veřejného a soukromého sektoru a také na aktivní účasti občanské společnosti. Město, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí. Realizujeme projekty, při kterých byly řešeny zásadní otázky rozvoje města.

Realizované projekty:

  • Zapojení veřejnosti do přípravy strategického plánu města Čelákovice (2011)
  • Aktualizace Strategie rozvoje města Třebíč (2011)
  • Zapojení veřejnosti do tvorby generelu dopravy města Nymburk (2011)
  • Český Brod (2007)
  • Královéhradecký kraj (2006)
  • Nové Město nad Metují (2003-2004)
  • Dobřany (2003-2004)
  • Hradec Králové (2003-2004)

Příklady projektů

Mnichovo Hradiště

Po komunálních volbách v roce 2014 se nové vedení města Mnichovo Hradiště rozhodlo využívat při správě města moderní způsoby řízení a zejména více zapojit veřejnost do rozhodování o důležitých otázkách ve městě. Jednou ze základních otázek je budoucí dlouhodobé směřování města. Agora CE spolupracovala s městem v letech 2015 a 2016 při zpracování nového strategického plánu města. V relativně krátkém čase byly různé cílové skupiny vtaženy do diskuse o dalším rozvoji Mnichova Hradiště. Kromě veřejných setkání a názorových průzkumů, proběhly ve městě i různé formy specificky zaměřených akcí (diskusní fóra, simulační hra, pocitové mapy atd.).

Liberec

Participativní příprava strategického plánu v měřítkách krajského města vyžaduje značné kapacity a odbornou připravenost. V Liberci v roce 2013 nabízelo potřebné odborné zázemí Oddělení rozvojové koncepce na libereckém magistrátu. Pracovníci tohoto oddělení připravili velmi kvalitní zadaní pro samotný průběh strategického plánování a to včetně přípravy Plánu řízení spolupráce a komunikace.

Agora CE poskytla svoji expertízu pro úspěšné zapojení veřejnosti. Ve velkém krajském městě převládá větší anonymita a lidé jsou možná méně ochotni vstupovat do přímé komunikace s radnicí. Přesto se v Liberci podařilo vtáhnout do diskuse o budoucnosti města všechny potřebné cílové skupiny, a to i díky pečlivě připravené analýze klíčových aktérů rozvoje.

Řež

Menší obec Husinec-Řež je možná známá hlavně díky sídlu výzkumného ústavu zaměřeného na jaderný výzkum. Je to ale také malebná obec s vilovou zástavbou, kam se dlouhodobě stěhují lidé hledající klid a podmanivou přírodu v blízkosti Prahy. Ačkoliv se jedná o malou obec, potřeba rozumného plánování dalšího rozvoje je velmi důležitá a může obci pomoci hledat

funkční kompromis mezi potřebami a přáními místních obyvatel i tlaku developerů a investorů. Agora CE pomáhala obci Husinec-Řež v úvodních fázích strategického plánování – tedy zejména se sběrem vstupních podnětů od veřejnosti. Tyto podněty slouží obci při dalších krocích strategického plánování.

Nové Město nad Metují

Dlouhodobým úsilím Agory CE je pomoci obcím a městům v ČR využívat participativní mechanismy jako přirozenou součást rozhodovacích procesů. Jsme proto vždy velmi potěšeni, pokud se participativní procesy uchytí a město je začíná využívat opakovaně. To je i příklad Nového Města nad Metují. V roce 2005 se vedení města rozhodlo zpracovat strategický plán rozvoje města s přihlédnutím ke své vedoucí roli v mikroregionu Novoměstsko. Tehdejší starosta města chtěl do přípravy dokumentu zapojit i veřejnost. Strategický plán města vznikl a více odrážel názory novoměstských občanů.

O téměř 10 let později se město připravovalo aktualizaci svého rozvojového plánu a opět neopominulo zapojit do procesu veřejnost a další cílové skupiny. Při srovnání obou postupů (v roce 2005 a 2015) byl patrný výrazný vývojový posun. V roce 2015 Agora CE navrhla a následně i realizovala celou řadu nových aktivit (často zaměřených na předem definované cílové skupiny) a také musela intenzivně spolupracovat s externím zpracovatelem nového strategického plánu.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Vojtěcha Černého.

email: vojtech.cerny@agorace.cz