Strategické plánování

Každé město či region můžeme chápat jako složitý a neustále se rozvíjející organismus, jehož budoucí existence a rozvoj vyžaduje jasné definování cílů a strategií. Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů.

Strategický plán rozvoje pak představuje jeden ze základních dokumentů města či regionu, který je založen na konsenzu veřejného a soukromého sektoru a také na aktivní účasti občanské společnosti. Město, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí. Realizujeme projekty, při kterých byly řešeny zásadní otázky rozvoje města.

Dlouhodobě se snažíme o spojení tzv. expertního a komunitního přístupu při přípravě rozvojových dokumentů. Expertní tvorba strategií představuje relativně uzavřený proces, který je založen na participaci zejména politických, ekonomických a společenských elit města. Komunitní přístup naopak vychází z otevřeného plánování založeného na práci s celou komunitou (v jednotlivých fázích přípravy dokumentu jsou zapojováni nejen místní elity a odborníci, ale i další klíčoví hráči – včetně široké veřejnosti).

Realizované projekty:

  • Zapojení veřejnosti do přípravy strategického plánu města Čelákovice (2011)
  • Aktualizace Strategie rozvoje města Třebíč (2011)
  • Zapojení veřejnosti do tvorby generelu dopravy města Nymburk (2011)
  • Český Brod (2007)
  • Královéhradecký kraj (2006)
  • Nové Město nad Metují (2003-2004)
  • Dobřany (2003-2004)
  • Hradec Králové (2003-2004)