Zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor

Plánování vzhledu veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou fyzickým zhmotněním veřejného života ve městě. Kvalitní veřejné prostory jsou především prostory užívané. Nejsou tedy jen dokladem vysokých investic do úpravy parteru, ale také dokladem o dialogu nad potřebami a zájmy místních obyvatel, který daný prostor využívají. Každá lokalita je specifická a také komunikace o jejím využití musí být vedena jinak. Jiné postavení a funkce má centrální náměstí města či městské čtvrti a jiné zas lokání náměstíčko, parčík či komunikace využívaná místními chodci.

Během posledních let jsme realizovali několik projektů, které vždy respektovali tuto odlišnou hierarchii veřejných prostranství. Níže uvádíme několik ukázek.

Příklady projektů

Revitalizace třídy Budovatelů v Mostě – příprava architektonické soutěže

V roce 2019 se město Most se rozhodlo zvelebit další veřejný prostor, prostor větší než pražské Václavské náměstí, třídu Budovatelů. Město vykročilo znovu cestou pořádání architektonické soutěže a naším úkolem bylo připravit pro její vyhlášení podklady, které architektům napoví, jak o současné a budoucí podobě této třídy smýšlí mostecká veřejnost.
Pomohli jsme zmapovat, kdo jsou a co potřebují uživatelé tohoto prostoru, ověřili jejich vnímání prostoru ve veřejné anketě a vytvořili mapu vnímání celého prostoru. Soutěžící tak získali informace o tom, co a kde je třeba prioritně řešit.

Příprava návrhu regenerace sídliště Holý Vrch v České Lípě

V rámci přípravy studie Agoru oslovila radnice města Česká Lípa společně s projektovou kanceláří, abychom společně zapojili do procesu přípravy návrhu regenerace sídliště Holý Vrch místní obyvatele. V průběhu přibližně 8 měsíců v průběhu roku 2018 jsme s občany uskutečnili nejdříve pocitové mapování celého sídliště, a pak jsme v rámci prvního veřejného setkání identifikovali silné a slabé stránky a sesbírali návrhy na změny, které byly následně zapracovány do první podoby prvního návrhu regenerace. Nad tímto návrhem jsme se s občany opět setkali a zaznamenané připomínky, ale také pochvalné komentáře zpracovali tak, aby je mohla projektová kancelář využít při přípravě podkladů pro finální podobu návrhu regenerace sídliště.

Chomutov - obnova veřejných prostor na sídlišti - KASS

Revitalizace okolí kulturního a společenského střediska (KASS) v Chomutově (realizace 2013)

Řešené území bylo v bezprostředním okolí KASS na chomutovském panelovém sídlišti Zahradní. Hlavním záměrem projektu bylo otevřít diskusi nejen o přeměně veřejného prostranství okolí bývalého kulturního centra, ale i přeměně a využití budov. Důraz byl přitom kladen zejména na revitalizaci veřejných prostor s tím, že přeměna a nové využití budov (myšleno těch, které jsou ve vlastnictví města Chomutov) bude realizováno v dalším kroku.

Litomyšl - příprava podkladů architektonické soutěže

Revitalizace nábřeží řeky Loučné v Litomyšli (realizace 2012)

Pro Nadaci Proměny jsme navrhli a realizovali postup zapojení veřejnosti do úpravy centrálního veřejného prostoru v Litomyšli (území tzv. Vodních valů a parku u Smetanova domu). Cílem jednotlivých aktivit bylo vytvořit kritéria zadání architektonické soutěže na úpravu tohoto území respektující přání a potřeby občanů Litomyšle. Prostřednictvím jednotlivých aktivit jsme také informovali místní občany o připravovaných změnách a motivovali je k intenzivnějšímu zapojení do fungování tohoto veřejného prostoru. Občané Litomyšle se tak mohli účastnit veřejné diskuze.

Česká Lípa

Příprava studie pro revitalizaci veřejných prostranství sídliště Holý vrch

V rámci přípravy architektonické studie Agoru oslovila radnice města Česká Lípa společně s projektovou kanceláří, abychom zapojili do procesu přípravy návrhu regenerace sídliště Holý Vrch místní obyvatele. V průběhu přibližně 8 měsíců jsme s občany uskutečnili nejdříve pocitové mapování celého sídliště a pak jsme v rámci prvního veřejného setkání identifikovali silné a slabé stránky a sesbírali návrhy na změny, které byly následně zapracovány do první podoby prvního návrhu regenerace. Nad tímto návrhem jsme se s občany opět setkali a zaznamenané připomínky, ale také pochvalné komentáře zpracovali tak, aby je mohla projektová kancelář využít při přípravě podkladů pro finální podobu návrhu regenerace sídliště.

Vnitrobloky Praha 9

Praha 9 – vnitrobloky (realizace 2010 - 2011)

V tomto projektu Agora navázala na svou úspěšnou práci v MČ Praha 9, která soustavně usiluje o zapojování veřejnosti do rozhodování. Jednalo se o přípravu podkladů pro rekonstrukci dvou vnitrobloků, které jsou v obecním vlastnictví. Agora CE ve spolupráci s ÚMČ Praha 9 a obyvateli žijícími ve vnitrobloku připravila a realizovala dotazníkové šetření, jehož výsledky se společně s výstupy veřejného setkání staly podkladem pro zpracování architektonické studie rekonstrukce vnitrobloků. Tu měli občané dále možnost připomínkovat v rámci pracovních skupin.

Na základě anketního šetření a veřejného setkání občanů z těchto vnitrobloků byla připravena architektonická studie budoucí podoby. Studie pro oba vnitrobloky byly v květnu 2011 představeny obyvatelům přímo na místě. Obyvatelé spolu s místostarostou Prahy 9 a architektkou prošli dané území a diskutovali o změnách navržených ve studii. Výsledky těchto setkání posloužily k finální úpravě návrhů. S realizací se počítá na období 2012 – 2013.

Detailní prezentaci architektonického studia, včetně výsledné podoby prostoru nalezente na stránce a05 – ateliéru pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Pražský veřejný prostor aneb „Praha pro lidi“

Pražský veřejný prostor aneb „Praha pro lidi“ (realizace 2012)

Jako pilotní testování proběhla čtveřice různých forem moderovaných setkání, jejichž tématem byl veřejný prostor v Praze. V rámci těchto setkání mohla jak odborná či laická veřejnost diskutovat o možných zlepšeních podoby pražského veřejného prostoru. Byla řešena taková témata jako budoucnost pražských náplavek, rozvojové oblasti Bubny – Zátory, ale také místa s aktuálními problémy jako Spořilov či Bubenská ulice. Těchto setkání se účastnily desítky lidí, kteří tak ukázali, že veřejný prostor je pro Prahu stále velice závažným tématem.

MČ Praha 2 - Úprava vnitrobloku

Úprava vnitrobloku – MČ Praha 2 (2003)

Úprava vnitrobloku v Ječné ulici a okolí kostela sv. Štěpána na území Prahy 2 byla prvním projektem, na němž jsme spolupracovali se soukromým donorem. Firma Philip Morris se rozhodla zlepšit svou image v místě svého sídla. Jejím sponzorským záměrem bylo regenerovat některou z dosud zašlých částí města. Agora se podílela na spolupráci s městskou částí a na oslovení občanů Prahy 2. Konečná úprava okolí kostela sv. Štěpána v centru Prahy je jedním z viditelných výsledků naší činnosti.

MČ Praha 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory

Společně měníme Prahu 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory (realizace 2009 – 2010)

Tento strategický dokument je v poměrech ČR vskutku jedinečnou snahou stanovit jasná pravidla pro přeměnu veřejných prostor v městském prostředí. Strategii jsme připravili společně s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 10, Ústavem pro ekopolitiku o.p.s. a Partnerstvím o.p.s. Během náročného dvouletého projektu jsme organizovali veřejná setkání pro obyvatele Prahy 10, kulaté stoly pro odbornou veřejnost, připravili Metodiku pro zapojování veřejnosti v MČ Praha 10 a brožuru o projektu Společně měníme Prahu 10. Strategie byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 10 na jaře roku 2010.

Níže si můžete prohlédnout Metodiku zapojení veřejnosti a Strategii pro veřejné prostory v plné verzi pdf.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte.