Zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostor

Plánování vzhledu veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou fyzickým zhmotněním veřejného života ve městě. Kvalitní veřejné prostory jsou především prostory užívané. Nejsou tedy jen dokladem vysokých investic do úpravy parteru, ale také dokladem o dialogu nad potřebami a zájmy místních obyvatel, který daný prostor využívají. Každá lokalita je specifická a také komunikace o jejím využití musí být vedena jinak. Jiné postavení a funkce má centrální náměstí města či městské čtvrti a jiné zas lokání náměstíčko, parčík či komunikace využívaná místními chodci.

Během posledních let jsme realizovali několik projektů, které vždy respektovali tuto odlišnou hierarchii veřejných prostranství. Níže uvádíme několik ukázek.

Příklady projektů

Trojmezí - Revitalizace prostoru pro volný čas a odpočinek

Trojmezí je oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. Je to významná a
v evropském kontextu jedinečná lokalita tzv. zemědělské krajiny, která tvoří součást
zastavěného území Prahy. Zdaleka ovšem nenaplňuje svůj rekreační potenciál. V roce 2021
pověřila Rada hlavního města Prahy zpracováním krajinářské studie IPR (Institut plánování a
rozvoje hlavního města Prahy). Na základě studie má dojít k revitalizaci Trojmezí a k
vytvoření příjemného prostoru pro volný čas a odpočinek.
V roce 2022 byli pozváni občané všech zúčastněných lokalit k seznámení s projektem. V
rámci projektu proběhly dvě participační fáze, které Agora CE realizovala.
Kromě veřejných plánovacích akcí a online dotazníků se lidé mohli účastnit i komentovaných
vycházek po území nebo přenést své dojmy do pocitové mapy.
Získané podněty poté krajinářští architekti zapracovali do návrhu studie.
Detaily a zprávy z participačních fází si můžete přečíst na
https://iprpraha.cz/projekt/132/trojmezi

Nový pavilon ZŠ Řevnice - Architektonická soutěž

Zvětšení kapacity, bezbariérovost, energetická úpornost, nová školní jídelna s kuchyní, další
učebny, zázemí pro pedagogy atd. To je cílem projektu modernizace ZŠ Řevnice, v rámci
kterého dojde ke stavbě nového pavilonu školy.
Naším úkolem bylo připravit podklady pro soutěžící v architektonické soutěži, aby měli
přehled o tom, na jaké oblasti se ve svých návrzích mají primárně zaměřit. Vedli jsme
rozhovory, připravili veřejná setkání se žáky a učiteli a sbírali cenná data. Díky nim se
návrhy architektů mohou přizpůsobit potřebám těch, kteří objekt využívají.
Více informací najdete na https://revnice.digitalniagora.cz/

Těšíkova - revitalizace obchodního centra

Obchodní centrum v ulici Těšíkova bylo postaveno v 80. letech, a tak jeho stav neodpovídá
potřebám současnosti. Hlavní město Praha požádalo v roce 2021 městskou část Prahu 12 o
zapojení občanů do projektu revitalizace objektu.
Cíle participačního projektu byly dva. Prvním z nich bylo zjistit, jak by si občané modernizaci
objektu představovali a naplánovat ji tak, aby odrážela potřeby obyvatel. Druhým bylo
informování o plánované revitalizaci.
Od února do října 2022 tak měli občané městské části možnost zapojit se do online anket a
veřejných setkání, která připravila a zorganizovala Agora CE.

Na základě sesbíraných podnětů od občanů jsme zpracovali doporučení pro zadání do
architektonické soutěže.
Detaily o projektu naleznete na https://www.praha12.cz/revitalizace-obchodniho-centra-tesikova/ds-1704/p1=95325

Most - Revitalizace sídliště pod Lajsníkem

Projekt revitalizace sídliště Pod Lajsníkem v Mostě se zaměřuje na územní změny, ke kterým došlo od doby jeho prvotního návrhu. Řeší úpravu veřejných prostranství, ale také např. bezpečnost zvýšeného provozu a úpravu tras pro pěší, i zvýšení atraktivity centrálního parku. Projekt se zabývá celkovým zpříjemněním lokality a klade důraz na lepší využitelnost pro občany. Podpořili jsme zapojení občanů do přípravy podkladů urbanistické studie veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem. Mezi uživatele veřejných prostranství patří obyvatelé sídliště, žáci, studenti, učitelé a pracovníci škol, školek i dětského domova. Zjišťovali jsme, jak obyvatelé sídliště vnímají a jak lokalitu využívají. Použili jsme k tomu především dotazníkové šetření a pocitovou mapu. Výstupy poslouží jako podklad pro zpracování urbanistické studie.

Most - Park Střed

Park Střed byl kdysi nejnavštěvovanějším místem v Mostě. Lidé v něm rádi trávili volný čas, postupem doby se oblíbené místo začalo potýkat s problémy. Park potřeboval zrevitalizovat, obnovit funkčnost i komunitní setkávání. A tak vznikl projekt „Znovuzrození parku Střed v centur města Most“ ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka.
Radnice k přípravě chtěla přizvat i veřejnost, a proto jsme do projektu vstoupili my. Realizovali jsme dotazníky, pořádali veřejnou diskuzi, vedli jsme rozhovory s různými cílovými skupinami. Zjišťovali jsme mimo jiné to, jaký park by občané chtěli mít a co jim v současnosti chybí.
Cílem je, aby občané park vnímali nikoli jako místo, které je odrazuje od návštěvy, ale naopak jako krásné místo, kde budou rádi trávit volný čas.
https://park-stred.nadace-promeny.cz/

Litomyšl - příprava podkladů architektonické soutěže

Revitalizace nábřeží řeky Loučné v Litomyšli (realizace 2012)

Pro Nadaci Proměny jsme navrhli a realizovali postup zapojení veřejnosti do úpravy centrálního veřejného prostoru v Litomyšli (území tzv. Vodních valů a parku u Smetanova domu). Cílem jednotlivých aktivit bylo vytvořit kritéria zadání architektonické soutěže na úpravu tohoto území respektující přání a potřeby občanů Litomyšle. Prostřednictvím jednotlivých aktivit jsme také informovali místní občany o připravovaných změnách a motivovali je k intenzivnějšímu zapojení do fungování tohoto veřejného prostoru. Občané Litomyšle se tak mohli účastnit veřejné diskuze.

MČ Praha 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory

Společně měníme Prahu 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory (realizace 2009 – 2010)

Tento strategický dokument je v poměrech ČR vskutku jedinečnou snahou stanovit jasná pravidla pro přeměnu veřejných prostor v městském prostředí. Strategii jsme připravili společně s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 10, Ústavem pro ekopolitiku o.p.s. a Partnerstvím o.p.s. Během náročného dvouletého projektu jsme organizovali veřejná setkání pro obyvatele Prahy 10, kulaté stoly pro odbornou veřejnost, připravili Metodiku pro zapojování veřejnosti v MČ Praha 10 a brožuru o projektu Společně měníme Prahu 10. Strategie byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 10 na jaře roku 2010.

Níže si můžete prohlédnout Metodiku zapojení veřejnosti a Strategii pro veřejné prostory v plné verzi pdf.

Revitalizace třídy Budovatelů v Mostě – příprava architektonické soutěže

V roce 2019 se město Most se rozhodlo zvelebit další veřejný prostor, prostor větší než pražské Václavské náměstí, třídu Budovatelů. Město vykročilo znovu cestou pořádání architektonické soutěže a naším úkolem bylo připravit pro její vyhlášení podklady, které architektům napoví, jak o současné a budoucí podobě této třídy smýšlí mostecká veřejnost.
Pomohli jsme zmapovat, kdo jsou a co potřebují uživatelé tohoto prostoru, ověřili jejich vnímání prostoru ve veřejné anketě a vytvořili mapu vnímání celého prostoru. Soutěžící tak získali informace o tom, co a kde je třeba prioritně řešit.

Vnitrobloky Praha 9

Praha 9 – vnitrobloky (realizace 2010 - 2011)

V tomto projektu Agora navázala na svou úspěšnou práci v MČ Praha 9, která soustavně usiluje o zapojování veřejnosti do rozhodování. Jednalo se o přípravu podkladů pro rekonstrukci dvou vnitrobloků, které jsou v obecním vlastnictví. Agora CE ve spolupráci s ÚMČ Praha 9 a obyvateli žijícími ve vnitrobloku připravila a realizovala dotazníkové šetření, jehož výsledky se společně s výstupy veřejného setkání staly podkladem pro zpracování architektonické studie rekonstrukce vnitrobloků. Tu měli občané dále možnost připomínkovat v rámci pracovních skupin.

Na základě anketního šetření a veřejného setkání občanů z těchto vnitrobloků byla připravena architektonická studie budoucí podoby. Studie pro oba vnitrobloky byly v květnu 2011 představeny obyvatelům přímo na místě. Obyvatelé spolu s místostarostou Prahy 9 a architektkou prošli dané území a diskutovali o změnách navržených ve studii. Výsledky těchto setkání posloužily k finální úpravě návrhů. S realizací se počítá na období 2012 – 2013.

Detailní prezentaci architektonického studia, včetně výsledné podoby prostoru nalezente na stránce a05 – ateliéru pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Pražský veřejný prostor aneb „Praha pro lidi“

Pražský veřejný prostor aneb „Praha pro lidi“ (realizace 2012)

Jako pilotní testování proběhla čtveřice různých forem moderovaných setkání, jejichž tématem byl veřejný prostor v Praze. V rámci těchto setkání mohla jak odborná či laická veřejnost diskutovat o možných zlepšeních podoby pražského veřejného prostoru. Byla řešena taková témata jako budoucnost pražských náplavek, rozvojové oblasti Bubny – Zátory, ale také místa s aktuálními problémy jako Spořilov či Bubenská ulice. Těchto setkání se účastnily desítky lidí, kteří tak ukázali, že veřejný prostor je pro Prahu stále velice závažným tématem.

Chomutov - obnova veřejných prostor na sídlišti - KASS

Revitalizace okolí kulturního a společenského střediska (KASS) v Chomutově (realizace 2013)

Řešené území bylo v bezprostředním okolí KASS na chomutovském panelovém sídlišti Zahradní. Hlavním záměrem projektu bylo otevřít diskusi nejen o přeměně veřejného prostranství okolí bývalého kulturního centra, ale i přeměně a využití budov. Důraz byl přitom kladen zejména na revitalizaci veřejných prostor s tím, že přeměna a nové využití budov (myšleno těch, které jsou ve vlastnictví města Chomutov) bude realizováno v dalším kroku.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte.