Strategické plánování

Každé město či region můžeme chápat jako složitý a neustále se rozvíjející organismus, jehož budoucí existence a rozvoj vyžaduje jasné definování cílů a strategií.

Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů.

Strategický plán rozvoje pak představuje jeden ze základních dokumentů města či regionu, který je založen na konsenzu veřejného a soukromého sektoru a také na aktivní účasti občanské společnosti. Město, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí. Realizujeme projekty, při kterých byly řešeny zásadní otázky rozvoje města.

Příklady projektů

Lety

Vedení této malé středočeské obce do svého volebního programu zahrnulo i participativní
rozpočet. Na základě úvodních jednání jsme obci doporučili raději než participativní rozpočet
naplánovat rozvoj obce jinou formou.
Setkání s aktivními občany a „spolkaři“ nás přivedlo k vytipování hlavní rozvojové oblasti a
možných projektů. Díky širšímu zapojení občanů vzniklo i obecné hodnocení důležitosti a
spokojenosti v rámci jednotlivých oblastí, tzv. „ Vysvědčení města “, aby se Lety mohly co
nejvíce přiblížit tomu, jaké je chtějí mít občané. Aktualizovaný plán tak vychází z myšlenek
občanů.
A jaké Lety občané chtějí? O tom se dočtete více na stránkách https://lety.digitalniagora.cz/

Český Brod

V Českém Brodě je participace již zavedenou praxí. Proto vznikl projekt, jehož cílem bylo
zapojení většího množství občanů prostřednictvím digitálních nástrojů. Název projektu je
Brod 2032, pod záštitou Digitální agory, kde aplikujeme jak tradiční, tak digitální nástroje.
Občané Českého Brodu se tak mohli setkat s celkem 12 participačními nástroji - 6 digitálními
a 6 tradičními. Zahrnovaly například streamovaná setkání, online pracovní setkání či
připomínkování strategie, sběr podnětů přes pocitové mapy, online i offline dotazníky, ale i
pracovní skupiny nebo komentované procházky.
Do aktualizace strategického plánu se tak aktivně zapojilo téměř 600 obyvatel a Digitální
agoru projektu navštívilo téměř 3000 unikátních „virtuálních“ občanů.
Více o projektu a aplikovaných nástrojích se můžete dočíst na https://www.agorace.cz/nase-sluzby/digitalni-ceskybrod/

Liberec

Participativní příprava strategického plánu v měřítkách krajského města vyžaduje značné kapacity a odbornou připravenost. V Liberci v roce 2013 nabízelo potřebné odborné zázemí Oddělení rozvojové koncepce na libereckém magistrátu. Pracovníci tohoto oddělení připravili velmi kvalitní zadaní pro samotný průběh strategického plánování a to včetně přípravy Plánu řízení spolupráce a komunikace.

Agora CE poskytla svoji expertízu pro úspěšné zapojení veřejnosti. Ve velkém krajském městě převládá větší anonymita a lidé jsou možná méně ochotni vstupovat do přímé komunikace s radnicí. Přesto se v Liberci podařilo vtáhnout do diskuse o budoucnosti města všechny potřebné cílové skupiny, a to i díky pečlivě připravené analýze klíčových aktérů rozvoje.

Mnichovo Hradiště

Po komunálních volbách v roce 2014 se nové vedení města Mnichovo Hradiště rozhodlo využívat při správě města moderní způsoby řízení a zejména více zapojit veřejnost do rozhodování o důležitých otázkách ve městě. Jednou ze základních otázek je budoucí dlouhodobé směřování města. Agora CE spolupracovala s městem v letech 2015 a 2016 při zpracování nového strategického plánu města. V relativně krátkém čase byly různé cílové skupiny vtaženy do diskuse o dalším rozvoji Mnichova Hradiště. Kromě veřejných setkání a názorových průzkumů, proběhly ve městě i různé formy specificky zaměřených akcí (diskusní fóra, simulační hra, pocitové mapy atd.).

Nové Město nad Metují

Dlouhodobým úsilím Agory CE je pomoci obcím a městům v ČR využívat participativní mechanismy jako přirozenou součást rozhodovacích procesů. Jsme proto vždy velmi potěšeni, pokud se participativní procesy uchytí a město je začíná využívat opakovaně. To je i příklad Nového Města nad Metují. V roce 2005 se vedení města rozhodlo zpracovat strategický plán rozvoje města s přihlédnutím ke své vedoucí roli v mikroregionu Novoměstsko. Tehdejší starosta města chtěl do přípravy dokumentu zapojit i veřejnost. Strategický plán města vznikl a více odrážel názory novoměstských občanů.

O téměř 10 let později se město připravovalo aktualizaci svého rozvojového plánu a opět neopominulo zapojit do procesu veřejnost a další cílové skupiny. Při srovnání obou postupů (v roce 2005 a 2015) byl patrný výrazný vývojový posun. V roce 2015 Agora CE navrhla a následně i realizovala celou řadu nových aktivit (často zaměřených na předem definované cílové skupiny) a také musela intenzivně spolupracovat s externím zpracovatelem nového strategického plánu.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Vojtěcha Černého.

email: vojtech.cerny@agorace.cz