Rozšíření vhodných digitálních a tradičních nástrojů participace na úrovni obcí

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu participace a zvýšit zapojení občanů v menších a středně velkých obcích v České republice.

Covid ukázal, že digitální nástroje jsou užitečným pomocníkem, ale samy o sobě větší zapojení občanů nezpůsobí. Lidé se chtějí scházet a debatovat. Digitální nástroje pomohou tam, kde je
osobní účast ztížená nebo pomohou rozšířit počet respondentů. Nejlepší je tedy na míru navržená efektivní kombinace digitálních a tradičních nástrojů.

Digitálních nástrojů je dnes celá řada a je nutné hledat koncepční řešení, které povede ke zvyšování či zlepšování participace občanů. Je tedy třeba, aby radnice dokázaly efektivně využít
dostupné nástroje participace tam, kde je to vhodné a plně využít jejich potenciál. Proto je nutné zlepšit znalosti veřejné správy o tom jak a jaké digitální (i tradiční) nástroje využívat k rozšíření
možností smysluplné participace občanů na rozhodování na lokální úrovni.

V rámci projektu Rozšíření vhodných digitálních a tradičních nástrojů participace na úrovni obcí, který probíhá od ledna do prosince 2023 a je podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj realizujeme řadu konzultací k participativním projektům pro střední a menší obce. Díky těmto konzultacím si může obec ujasnit, proč se o participaci zajímá,
k čemu má sloužit a udělá si představu o míře náročnosti procesu po stránce finanční, personální a odborné.

Agora CE v rámci tohoto projektu rovněž pořádá networkingové akce a webináře na témata související s participací na místní úrovni. Na webináři na konkrétní téma jsou vždy hosté, kteří
v moderované diskuzi téma uvedou a následuje debata mezi zástupci obcí a odbornou veřejností. Zástupci obcí se díky webinářům dozvídají nové metody participace a best practices
z obcí podobné velikosti a mohou se navzájem propojovat.

Obcím také poskytujeme digitální nástroj, díky kterému mohou rozšířit nástroje participace ve své obci o možnosti zapojení na dálku přes internet. Tyto nástroje zahrnují možnosti anket,
poskytování zpětné vazby k návrhům obce a další.

V rámci rozšiřování nástrojů a způsobů vtahování mladých občanů do rozhodování v obcích realizujeme workshopy pro mladé lidi. Jde o Simulovaná studentská zastupitelstva na středních
školách, během kterých si studenti vyzkouší roli zastupitelů, dozví se, jak funguje komunální politika a spolu se zastupiteli svého města navrhují řešení některých místních problémů. Dále jde o program Studenti tvoří město, který zvyšuje mezi mladými lidmi povědomí o fungování samosprávy a o participativním rozpočtu.

Na projekt Rozšíření vhodných digitálních a tradičních nástrojů participace na úrovni obcí, probíhající od ledna do prosince 2023, je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.