Rozvoj dialogu s občany jako nástroj zkvalitňování veřejné správy na místní úrovni – přenos norských zkušeností

Norské zkušenosti v oblasti rozvoje občanské společnosti a účasti veřejnosti na rozhodování v komunální sféře jsou v ČR na úrovni místních samospráv poměrně málo známé. Tento projekt si kladl za cíl seznámit s norskými zkušenostmi co nejširší pole aktérů na místní i regionální úrovni.

Realizace projektu byla celkově zaměřena na zvyšování kapacit nově zvolených politických zastupitelů obcí v České republice v oblasti good governance, specificky nových metod práce s veřejností. Výsledný efekt byl tedy dvojí. Jednak se získané znalosti a dovednosti odrazily v činnostech a důrazu radnice na zapojování veřejnosti do rozhodování a fungování obce. Zároveň využití těchto principů povede ke zvyšování důvěry občanů v radnice a k posilování sociálního kapitálu v obci a k následnému zvýšení aktivity a spolupráce občanů s radnicí.

Zástupci tří měst zapojených do toho mezinárodního projektu jednak získali důkladné znalosti o participativních procesech, jejich významu a možnostech využití. A následně měli možnost aplikovat získané informace a dovednosti, jak spolupracovat s veřejností, v rámci realizaci vlastních pilotních projektů za odborné asistence Agora CE.

Postup projektu:

    • V květnu 2011 se konala Česko-Norská konference – Občan a radnice – konflikt, nebo partnerství? – představení příkladů dobré praxe z Norska, prezentace příkladů dobré praxe z ČR, návrhy témat projektů jednotlivých měst.
    • Z námětů, které byly diskutovány na konferenci, byly dle zadaných kritérií vybrány tři projekty ve třech městech – Zlíně, Třebíči a Nymburku.
    • Dva zástupci vybraných měst resp. projektů absolvovali studijní cestu do Norska, kde se seznámili s norskými zkušenostmi přímo v místech realizace.
    • Realizace tří pilotních projektů:

Město Nymburk připravovalo tzv. Generel dopravy. Transitní doprava, která dříve nejvíce sužovala město, je nyní částečně odvedena na nově vybudovaný obchvat města. Přesto Nymburk i nadále trápila celá řada dopravních problémů (parkování, pohyb po městě na kole či in-line bruslích, bezpečnost dopravy apod.). Řešení těchto problémů měl definovat právě generel dopravy. Obyvatelé města byli v rámci tohoto projektu do diskuse o dopravních problémech a jejich řešeních zapojeni formou dotazníkového šetření a následného veřejného setkání. V dotazníkovém šetření mohl každý obyvatel města označit největší dopravní problémy, jejichž řešení pak budou hledali účastníci na veřejného setkání. Veškeré výstupy poté byly (spolu s dalšími podklady) využity odborníky při tvorbě samotného Generelu dopravy.

Město Zlín zapojilo veřejnost do přípravy rekonstrukce tzv. Zámečku. Cílem bylo lépe využít prostor Zámečku pro společenský život ve městě.

Město Třebíč zapojila občany do přípravy strategického plánu rozvoje města. Zástupci radnice spolu s odborníky z Agory CE připravili společně návrh postupu zapojení veřejnosti (tzv. komunikační strategii), který zahrnoval dotazníkové šetření, veřejné setkání a diskuzi v rámci Fóra zdravého města Třebíč a ustavení pracovních skupin.