Model projektu

Agora CE při své práci vychází z osvědčeného participačního modelu v sedmi krocích.

S pomocí tohoto modelu může místní samospráva přizvat občany k účasti na rozhodovacím procesu před tím, než sama předloží vlastní návrhy. Díky modelu se plánování a rozhodování může zúčastnit více lidí a subjektů (zastupitelé, občané, pracovníci radnice, nevládní organizace).

  • Krok 1. Příprava – vytvoření agendy

V této fázi probíhají diskuse s pracovníky radnice a politiky, zaměřené na problémy místní komunity, které by se měly stát předmětem dalšího jednání. Jedním z úkolů je také zjistit, zda na radnici existuje podpora pro interaktivní rozhodování. Je obzvláště nutné, aby zastupitelé a pracovníci radnice podporovali celou koncepci účasti občanů na řešení vybraných problémů.

  • Krok 2. Určení pravidel hry

Aby měl projekt naději na úspěch, je nutné stanovit některá základní pravidla. Nejlépe to lze provést tak, že město schválí dokument, který definuje cíle projektu a činnosti vykonávané v rámci projektu. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit diskuse, bude muset tato pravidla přijmout.

  • Krok 3. Motivace a zapojení občanů

Co si občané myslí o zvolených tématech? Jaké jsou jejich priority? To vše lze zjistit pomocí názorových průzkumů v novinách, uspořádáním procházky s občany po problémových místech ve městě nebo například telefonickým dotazováním, při kterém se zastupitelé a pracovníci radnice sami ptají občanů. Volba metody závisí na řešeném problému.

  • Krok 4. Výběr priorit – první veřejné setkání

Všichni, kdo se o dané téma zajímají (zastupitelé, pracovníci radnice, nevládní organizace, občané i podnikatelé) jsou pozváni, aby se zúčastnili diskuse u kulatých stolů. Diskuse se nejdříve soustředí na výsledky z předcházející fáze. Cílem je sestavit seznam prioritních problémů a možných řešení. Na závěr setkání zájemci z řad přítomných vytvoří pracovní skupiny.

  • Krok 5. Tvorba plánů a příprava aktivit

Pracovní skupiny se pravidelně scházejí po dobu několika měsíců. Diskutují a připravují akční plány řešení. Práce ve skupinách se účastní občané, nevládní organizace, pracovníci radnice i zastupitelé. Výsledky –akční plány řešení- jsou předloženy veřejnosti i zastupitelstvu na druhém veřejném setkání, kde se zároveň diskutuje o různých možnostech řešení.

  • Krok 6. Rozhodování 

Zastupitelstvo svým usnesením rozhodne o tom, které části akčních plánů budou realizovány, vyčlení prostředky na zvolené projekty a sestaví časový plán realizace. Důvody, které je vedly k danému rozhodnutí, sdělí zastupitelé občanům.

  • Krok 7. Implementace – realizace akčních plánů

Úředníci odpovědní za realizaci akčních plánů pravidelně informují o postupu (každé tři měsíce). Informace mohou předávat buď prostřednictvím médií nebo osobně na setkáních s občany, kteří se projektu účastnili.