O nás s námi - plánování budoucnosti s mladými lidmi

Pozadí projektu

Projekt je finančně podpořen programem Erasmus+ 

Mladí lidé se v současné době málo aktivně zapojují do veřejného a politického dění. Pro dobře fungující společnost je nezbytné, aby se mladí občané podíleli na jejím utváření i proto, že tvoří (mladí lidé do 19 let) 20 % populace ČR (podle ČSÚ).

Příčinou neochoty mnoha mladých aktivně se zapojovat je dle průzkumů Člověka v tísni jejich nedostatečná informovanost o tom, jak se do veřejného dění mohou zapojit a obecná lhostejnost k tomuto tématu. V tomto ohledu je čím dál méně zdrojem informací o aktuálním společenském a politickém dění školní výuka. Za hlavní zdroj mladí označují sociální sítě, přičemž v jejich případě platí, že jsou často zdrojem neucelených a neověřených informací.

Je proto potřeba rozvíjet zejména aktivity, které pomohou zvyšovat znalosti mládeže v oblasti občanského vzdělávání, budou je informovat o možnostech zapojení do veřejného dění a budou je motivovat k aktivitě.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je posílit demokratické cítění a občanskou angažovanost mladých lidí. Toho chce projekt dosáhnout pomocí těchto subcílů:

  • Projekt rozvine občanské znalosti a dovednosti mladých lidí
  • Projekt umožní účastníkům identifikovat témata a otázky, které jsou pro ně důležité v oblasti občanské participace (např. co chtějí mladí lidé řešit v obci atd.)
  • Projekt identifikuje a zmapuje potřeby mladých lidí v tom, jaké způsoby a nástroje participace a účasti na řešení pro ně důležitých témat jsou pro ně srozumitelné a zajímavé

Cílové skupiny

Všechny aktivity budou cílit především na skupinu mladých lidí ve věku 13–19 let. Sekundárně také na širokou a odbornou veřejnost, konkrétně vzdělavatele a osoby s rozhodovací pravomocí/veřejně činné. A také na jedince, kteří mají lektorské dovednosti a zkušenost s vedením vzdělávacích programů se znalostí v oblasti občanské participace.

Hlavní aktivity

  • Konzultace s mladými aktivními občany: vstupním podkladem pro tvorbu výzkumných otázek pro navazující focus groups budou strukturované rozhovory s min. patnácti mladými aktivními občany, kteří patří do cílové skupiny (13–19, resp. až 26 let). Zástupci těchto mladých a občansky zkušených se dále do projektu zapojí v roli mentorů v další aktivitě – podzimní škole.
  • Focus groups průzkum: rozmanité skupiny mladých z různých koutů Česka absolvují min. 2 hod interaktivní diskusní program facilitovaný moderátorem. Půjde o to zjistit, do jaké míry je daná skupina angažovaná, co tyto mladé zajímá a co jim v tomto směru brání. Otestuje se také, jaké participační nástroje jsou pro danou skupinu relevantní.
  • Vzdělávací workshop: v návaznosti na focus group absolvuje každá skupina workshop s cílem interaktivně naučit účastníky proč a jak být aktivním občanem.
  • Podzimní škola občanského aktivismu pro mladé: cílem školy je hlouběji rozvinout znalosti a dovednosti účastníků v oblasti aktivního občanství a také za pomoci jejich účastníků otestovat online vzdělávací nástroj.
  • Vzdělávací a informační kampaň mezi širokou skupinou mladých lidí

Chcete o projektu více informací?

Kontaktujte: ondrej.rybon@agorace.cz

Číslo grantové dohody: 2021-1-CZ01-KA154-YOU-000035570