Cíle workshopu

Naučit mladé lidi aktivně přistupovat ke svému okolí a změnit jejich pohled na to, jak vnímají svou vlastní úlohu v rámci svého města (nespokojený občan versus aktivní navrhovatel). Participativní rozpočet je ideální nástroj, díky němuž mohou mladí realizovat své nápady, spolupracovat s radnicí a rozhodovat o tom, co se bude dít v jejich bezprostředním okolí.
Doplnit znalosti a dovednosti mládeže o praktickém fungování politiky na místní úrovni v kontextu participativního rozpočtu. Během tvoření nápadů se seznámí s fungováním procesu participativního rozpočtu, jak návrh podat a co všechno je k tomu potřeba (rozpočet, práce s majetkovou mapou, atp.). Zvýšit zapojení mládeže do rozhodování na místní úrovni pomocí nástroje participativního rozpočtu, který posiluje sounáležitost, porozumění a spolupráci mezi politickou reprezentací s úřady na jedné straně a občany na straně druhé. Zprostředkovat dialog mezi místními politiky a úředníky a studenty, aby se mladí lidé nebáli ve městě prosazovat své nápady a aby zastupitelé získali pohled mladých lidí na reálné situace a problémy, které si přejí v rámci participativního rozpočtu řešit.

Pro koho je program určen?

Pro skupinu min. 25-ti mladých lidí ve věku 13-19 let (7. – 9. třída ZŠ, studenti SŠ).
Složení skupiny je plně na rozhodnutí zapojené školy a města. Může to být jedna třída, nebo dobrovolníci z různých tříd či škol.
V případě zájmu je možné ve škole program realizovat pro i pro více tříd/skupin.

Termín workshopu

Workshop by se měl ideálně uskutečnit v návaznosti na průběh participativního rozpočtu města.

Průběh workshopu

Workshop otevírá témata participativní demokracie a aktivního občanství. V rámci programu žáci dozví, jak funguje politika na lokální úrovni, jak se do ní mohou zapojit mladí lidé a jak se mohou
zapojit konkrétně do participativního rozpočtu realizovaného městem. Dále workshop žáky připraví k tomu, aby v rámci participativního rozpočtu zvládli podat vlastní nápad a mohli tak přímo ovlivnit své
okolí. Mladí lidé dostanou příležitost hovořit a spolupracovat se zastupiteli, radními či starostou a koordinátory zodpovědnými za participativní rozpočet ve městě, kteří budou na workshopu přítomni.

Délka workshopu: 4 hodiny

Nástin programu workshopu:

 • co to je demokracie a participativní demokracie
 • dělba moci ve státě a co znamená pro občanskou participaci
 • jaké existují metody občanské participace pro mládež
 • k čemu slouží participativní rozpočet a jak funguje
 • konkrétní pravidla participativního rozpočtu v našem městě
 • zamyšlení a debata: co se mi líbí a nelíbí v mém městě, a jak to mohu ovlivnit
 • shrnutí základních pravidel pro podávání návrhů do participativního rozpočtu
 • rozdělení žáků do skupin, každá skupina si vybere jiný nápad a vytvoří vlastní návrh
  skupinová práce na návrzích (zde je přítomen koordinátor participativního rozpočtu, případně další
  úředníci z řad města či zastupitelé města)
 • dopracovávání nápadů do realizovatelné podoby
 • představení nápadů jednotlivých skupin politikovi a diskuze (je přítomen starosta/politický garant
  participace), debata o nápadech a problémech ve městě.

Co znamená zapojení pro město?

Zajistit pro spolupráci na programu koordinátora či koordinátorku participativního rozpočtu města a
přinejmenším jednoho politického radního či zastupitele.
Koordinátor/ka a politik se zúčastní části programu ve škole (1 – 2 hod), kde ve spolupráci s lektory
pomohou mladým lidem nad nápady do participativního rozpočtu přemýšlet tak, aby byly
realizovatelné, poskytnou jim konstruktivní připomínky a pomohou je motivovat k podání návrhu.

Co znamená zapojení pro konkrétní školu?

Vybrat k účasti na workshopu min. 25 žáků ve věku 13-19 let.
Složení skupiny je plně na rozhodnutí školy. Může to být jedna třída, nebo dobrovolníci z různých tříd.
V případě zájmu je možné ve škole program realizovat pro i pro více tříd/skupin.
Vybrat termín workshopu v době podávání návrhů v rámci participativního rozpočtu.
Poskytnout prostory pro workshop ve škole – třída s dataprojektorem a počítačem.

Chcete vědět o projektu více?

Kontaktujte: magda.posednikova@agorace.cz